- RubrikaNEWS

WWF: Lidstvo vyčerpává půl planety navíc. Jak bude svět vypadat za třicet let?

17.5.2012

Living Planet Report 2012 poprvé zachycuje stav naší planety z vesmíru. Životní styl států Evropské unie 2,66 krát převyšuje trvale udržitelnou míru spotřeby přírodních zdrojů.

Poprvé v historii prezentuje WWF (Světový fond na ochranu přírody) novou zprávu o stavu světa z mezinárodní vesmírné stanice ISS z výšky 400 kilometrů nad povrchem Země: naše planeta je stále více nemocná. Naší Zemi trvá jeden a půl roku obnovení zdrojů, které mi lidé spotřebujeme během jednoho roku. V současné době tedy potřebujeme o polovinu planety více než máme k dispozici. Do roku 2030 budeme pro naší spotřebu potřebovat dvě planety, v roce 2050 to budou téměř tři planety. Od roku 1970 zmizelo z povrchu Země 30 procent všech živočišných a rostlinných druhů.

Zvláště dramatický je pokles živočišných a rostlinných druhů v tropických oblastech. Naproti tomu v severských zemích se stavy mnoha druhů stabilizovaly. To ukazuje o stavu světa ekologická zpráva „Living Planet Report“, kterou každé dva roky zveřejňuje WWF. Zpráva zachycuje rozmanitost druhů, ekologickou stopu lidstva a spotřebu vody. „Stav světa je dramatický. Přesto existuje možnost, abychom i v roce 2050 byli schopni zajistit dostatek potravy, energie a vody pro život devíti miliard lidí. Abychom toho dosáhli, musíme hodně změnit ve způsobu našeho života a v hospodářském systému“, uvedl Georg Scattolin z rakouské pobočky WWF.

Video Living Planet Report 2012: One Planet

Rozmanitost živočišných druhů

V rámci Living Planet Report 2012 bylo studováno a zachyceno více než 9000 populací přibližně 2700 druhů obratlovců. To je o 1000 populací více než ve zprávě z roku 2010. Index „Livin Planet Index“ popisuje úbytek světové rozmanitosti druhů o 30 procent oproti stavu v roce 1970, v tropických oblastech dokonce průměrně o 60 procent. Velmi vážný je úbytek v tropických řekách, kde došlo k vymizení nebo úbytku téměř tří čtvrtin druhů.

Příčiny úbytku druhů jsou ničení životních prostorů mnoha zvířat a rostlin, znečištění životního prostředí, klimatické změny a také invazivní druhy, které se vlivem celosvětové dopravy dostávají do nových oblastí, kde vytlačují původní druhy. Pouze v severských zemích se rozmanitost druhů zvýšila o 30 procent od roku 1970. Zde se pozitivně projevuje vliv ochrany životního prostředí.

Ekologická stopa

Ekologická stopa USA je přibližně pětkrát větší než ta chudších afrických zemích. Ekologická stopa lidstva představuje v současné době 18 miliard globálních hektarů neboli 2,7 ha na osobu. Kapacita naší planety je přitom pouze cca. 12 miliard ha nebo 1,8 ha na člověka. Dohromady tedy lidstvo spotřebovává půl planety navíc. Státy s největší ekologickou stopou na osobu jsou Katar, Kuweit, Spojené arabské emiráty, Dánsko a USA. Na opačném konci žebříčku leží Palestinská autonomie, Východní Timor, Afghánistán, Haiti a Eritrea.

Drancování přírody

Zvlášť negativně se projevuje drancování průmyslových států v tropických oblastech. Největší podíl na ekologické stopě lidstva mají emise skleníkových plynů (55 procent), které se oproti roku 1961 zjedenáctinásobily. Počet lovených ryb se za posledních 50 let celosvětově zpětinásobil.

Již dnes je ohroženo 520 milionů lidí, kteří jsou závislí na rybolovu. Také lesů stále více ubývá: ročně ztrácíme 130 000 kmlesní plochy přeměnou na pastviny a zemědělské plochy. To odpovídá ploše zhruba 1,5 krát velké jako Česká republika.

Po těžbě uhlí a ropy je snižování lesních ploch největším faktorem ovlivňujícím klimatické změny – přizpívá k němu téměř 20 procenty. Bez opatření na ochranu lesů ztratíme do roku 2050 lesní plochy o celkové velikosti všech lesů v Kongu, Peru a Papuy-Nová Guinea. To jsou lesní plochy o rozloze 2,3 milionů km2, což je více než polovina celkové rozlohy všech 27 zemí Evropské unie.

Nedostatek vody

Vysáváme stále více naši planetu Zemi. Již dnes trpí 500 milionů lidí negativními vlivy přehrad a jiných regulací vodních toků. 900 milionů nemá čistou pitnou vodu a 2,7 miliard lidí nemá přístup k sanitárním zařízení. 92 procent námi spotřebované vody proudí do zemědělství.

V roce 2025 bude s nedostatkem vody bojovat 5,5 miliardy lidí. Pouze 50 z celosvětově 160 řek, jejichž tok je delší než 1000 km, může ještě volně protékat. Ročně otravují moře a řeky na Zemi dva miliony tun toxických břeček. Na výrobu jednoho hrnku kávy s mlékem a cukrem se spotřebuje téměř 200 litrů vody. Největší stopu ve spotřebě vody za sebou zanechávají Indie, Čína a USA.

Řešení pro budoucnost

„Do roku 2050 bude muset svět uživit 9 miliard lidí. Může se nám podařit zajistit, aby všichni lidé měli dostatek potravy, vody a energie“, uvedl Scattolin. Investice do obnovitelných zdrojů jako je větrná nebo solární energie se od roku 2004 zpětinásobili. WWF k tomu navrhuje zlepšení ochrany ekosystémů, zvýšení hospodárnosti výroby a změnu konzumních návyků. Zisk malé části obyvatelstva planety se tak musí částečně reinvestovat do ochrany přírody a ekologičtějších výrobních postupů.

Emise skleníkových plynů se musí do roku 2050 snížit nejméně o 80 procent, aby se zabránilo celosvětovému vymření druhů. Také ochrana našich moří a řek vyžaduje absolutní prioritu. Do celosvětového finančního systému musí být zakalkulovány přírodní zdroje. „Příroda musí konečně získat svou cenu. Bez těchto rázných globálních opatření se 21. století stane stoletím katastrof životního prostředí“, varuje WWF.

Prezentace z vesmíru

Poprvé byl Livin Planet Report prezentován z mezinárodní vesmírné stanice ISS holandským astronautem André Kuipers v rámci jeho mise ESA. ESA (European Space Agency) je od roku 2012 partnerem zprávy Living Planet Report. „Zde z vesmíru mohu pozorovat následky, které jsou v Living Planet Report popsány – pálení lesů, znečištění ovzduší a erozi. Máme pouze tuto jednu planetu a tu musíme pro sebe a další generace chránit“, nabádá Kuipers ve svém poselství z ISS.

zdroj: WWF

Související videa:

http://www.youtube.com/watch?v=FNowjSxyWkI&feature=g-upl
http://www.youtube.com/watch?v=BXF1WTdVNuE&feature=g-upl
http://www.youtube.com/watch?v=dKK-67-vGDo&feature=g-upl
http://www.youtube.com/watch?v=DRnIv1OlFwc&feature=g-upl
http://www.youtube.com/watch?v=zOwWrIv3zrQ&feature=g-upl
http://www.youtube.com/watch?v=5_urelnADjI