- RubrikaVZDĚLÁNÍ

Představujeme vysoké školy – Policejní akademie, Univerzita obrany

20.2.2014

V dnešním posledním článku z našeho seriálu „Představujeme vysoké školy“ se podíváme rovnou na dvě, a to vysoké školy, které jsou státní. V České republice jde o Policejní akademii a Univerzitu obrany.

Policejní akademie České republiky má své sídlo v Praze. Tato škola nabízí pro své zájemce studium v bakalářských, magisterských nebo doktorských programech a to v prezenční i kombinované formě. PA má dvě fakulty – Fakultu bezpečnostního managementu a Fakultu bezpečnostně právní. Na škole mohou studovat lidé, kteří jsou ve služebním poměru (např. policisté), zaměstnanci resortů, které zajišťují ochranu práva, ale i civilisté.

Na Fakultě bezpečnostně právní se uchazeči mohou hlásit do bakalářských oborů Bezpečnostně právní studia, Kriminalistika a další forenzní disciplíny a Policejní činnosti nebo do magisterských oborů Policejní management a kriminalistika a Bezpečnostně strategická studia.

Fakulta bezpečnostního managementu nabízí bakalářský obor Bezpečnostní management ve veřejné správě a magisterský obor Bezpečnostní management ve veřejné správě. Příjímací zkouška pro bakalářský studijní program zahrnuje znalostní test a jazykový test. Oba tyto testy jsou písemné a uchazeč vybírá z několika nabízených možností jednu správnou. Přijímací zkouška týkající se magisterského studijního programu obsahuje test logického myšlení, jazykový test a znalostní test. Přihlíží se také k výsledkům dosaženým v předchozím bakalářském studiu. Bližší informace k přijímacímu řízení, počty přijímaných a výši poplatků naleznete ZDE.

Univerzita obrany sídlí v Brně, ale některé její součásti můžeme najít i jinde. Její zřízení se datuje ke dni 1. září 2004. Na této univerzitě lze navštěvovat několik fakult – Fakulta ekonomiky a managementu (Brno), Fakulta vojenských technologií (Brno), Fakulta vojenského zdravotnictví (Hradec Králové).

Dalšími součástmi školy jsou Centrum bezpečnostních a vojensko-strategických studií, Centrum jazykové přípravy (Brno), Centrum tělesné výchovy a sportu (Brno) a Ústav ochrany proti zbraním hromadného ničení (Vyškov). I zde mohou studovat jak vojáci z povolání, tak i civilní studenti.

Co se týče bakalářských studijních programů, mají studenta připravit k výkonu povolání a ke studiu v navazujícím magisterském programu. Uchazeč o vojenské prezenční studium z řad občanské mládeže musí splňovat podmínky pro povolání do služebního poměru podle ustanovení zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání ve znění pozdějších předpisů“.

Na Fakultě ekonomiky a managementu je uchazeč při přijímacím řízení povinen splnit test studijních předpokladů, na Fakultě vojenských technologií koná uchazeč přijímací zkoušku z matematiky.

Co se týče Fakulty vojenského zdravotnictví, na obor zdravotnický záchranář je nutné absolvovat písemný test z biologie (somatologie) a anglického jazyka. Také probíhá přezkoušení z tělesné výkonnosti, to vše v jednom dni.

Zájemci o studium na jedné z těchto dvou státních vysokých škol mohou další informace najít na oficiálních webových stránkách – POLAC nebo UNOB.

Michaela Marková

Vždycky bylo mým snem stát se novinářkou. Tak proč ne u mezinami.cz? :-)